بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین همایش ملی شهرهایی برای مردم

اولین همایش ملی شهرهایی برای مردم


اولین همایش ملی شهرهایی برای مردم - 5 و 6 مردادماه 1400

اولین همایش ملی شهرهایی برای مردم

زمان برگزاری: 5 خردادماه سال 1400

وبسایت: http://rpcfest.rasht.ir

نشانی رایانامه دبیرخانه همایش:   rpcrasht@gmail.com

دبیران علمی: دکتر رضا علیزاده، دکتر نرجس محجوب

دبیران اجرایی: علیرضا عزیزی

اهداف برگزاری همایش:

  • برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری
  • محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
  • مدیریت اجتماعی و فرهنگی شهر
  • مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساختهای شهری
  • شهر خلاق و صنعت گردشگری
  • اقتصاد شهری
  • برندسازی و هویت شهری

محور ویژه: رهیافتهای توسعه پایدار شهری در وضعیت شیوع ویروس کرونا

آدرس کوتاه :