بستن
FA EN AR RU FR CHI

بررسی تاثیر عصاره گیاه خارسنبل بر تکثیر برخی از رده های سلول های سرطان

بررسی تاثیر عصاره گیاه خارسنبل بر تکثیر برخی از رده های سلول های سرطان


بررسی تاثیر عصاره گیاه خارسنبل بر تکثیر برخی از رده های سلول های سرطان

کیان آقا عباسی دانش آموخته رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه گیلان در مقطع دکتری زیر نظر  اساتید دانشگاه گیلان؛ دکتر حسن حسنی کومله و دکتر ناهید عسکری به بررسی اثرات ضد سرطانی عصاره گیاه خارسنبل پرداخت.

سرطان یکی از کشنده ترین عوامل مرگ و میر در دنیا، سالیانه بیش از 5/7 میلیون نفر را به کام مرگ می کشاند. با توجه به این که برخی از ترکیبات گیاهان دارای اثرات ضد توموری از جمله القای مرگ برنامه ریزی شده سلول های سرطانی هستند و عوارض جانبی استفاده از آن ها کم است، وی اثرات ضد سرطانی و مرگ برنامه ریزی شده سلولی عصاره بذر خارسنبل   Blepharis persica را بر روی سلول های سرطانی سینه، پروستات، معده، روده بررسی و اثر هم افزایی آن با دارو دوکسوروبیسین مطالعه کرده است.

نتایج آقا عباسی حاکی از آن بود عصاره بذر خارسنبل شامل درصد زیادی از ترکیبات فنولی از جمله ونیل فنول، فنول و دزوکسی فنول و ترکیبات فلاونوئیدی همچون ایمیدازول است که خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی دارند. عصاره های مختلف خارسنبل بر روی رده های سلول های سرطانی تاثیر گذار بودند؛ به این ترتیب که عصاره هیدروالکلی - بر روی رده های سلولی پروستات، عصاره آبی  بر رده های سلولی روده و در رده سلول های سرطانی سینه و معده عصاره الکلی بیشترین مهار سلولی رشد نشان دادند.

همچنین اثر ترکیبی دوکسوروبیسین با عصاره های مختلف در هر چهار رده سلول های سرطانی اثر افزایشی نشان داده است. آزمایشات بیشتر نشان داد که میزان مرگ سلولی در سلول های سرطانی تیمار شده نسبت به گروه بدون تیمار افزایش داشته است. بنابراین عصاره بذر خارسنبل توانایی کاهش تکثیر سلول های سرطانی سینه، پروستات، روده و معده و القا مرگ برنامه ریزی شده سلولی در سلول های سرطانی را دارد و در غلظت کم موجب افزایش اثرات ضد سرطانی داروی دوکسوروبیسین می شود و می تواند جایگزنی برای آن با عوارض جانبی کمتر باشد

آدرس کوتاه :