بستن
FA EN AR RU FR CHI

تأثیر سیاست تحریم آمریکا بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

تأثیر سیاست تحریم آمریکا بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران


تأثیر سیاست تحریم آمریکا بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

شکل‌گیری نظام بین الملل جدید به دنبال فروپاشی نظام دوقطبی، باعث اهمیت یافتن مسائل بین‌الملل بر اساس اولویت‌های ژئوپلیتیک و کاهش اهمیت مسائل نظامی شد.

محسن نیکخو دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیلان با راهنمایی دکتر مهدی هدایتی شهیدانی و دکتر رضا سیمبر به بررسی شکل گیری نظام بین الملل بر اساس نظام اقتصادی پرداخته است.

در تحقیق ارائه شده اشاره شده است، قدرت نظامی به عنوان پارامتر قدرت مورد بررسی قرار می‌گرفت. گرفته و بررسی شده است که در دوران معاصر با پیشرفت اقتصاد جهانی، بعد نظامی قدرت جای خود را به مسائل اقتصادی در قالب رویکرد ژئواکونومی داده است .

در این پژوهش رویکرد ژئواکونومی بیشتر بر قدرت اقتصادی تاکید می‌کند و قدرت‌یابی کشورها را بر اساس عملکرد اقتصادی مورد سنجش قرار می‌دهد و یکی از راهکارهایی که قدرت‌های بزرگ در قالب قدرت اقتصادی از آن بهره می‌جویند را تحریم اقتصادی عنوان می کند. در این میان جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی 1357 همواره مورد اعمال تحریم از سوی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی این سؤال اصلی است که تحریم‌های آمریکا در سال‌های 2018- 2015 دوران ریاست جمهوری (اوباما – ترامپ)، بر امنیت اقتصادی ایران چه تأثیر داشته است؟ نگارنده سعی در پاسخگویی به سؤال، با این فرضیه اصلی است که، سیاست تحریم از سوی دولت آمریکا در سال‌های 2018- 2015 بر رشد اقتصادی، کاهش ارزش ریال، افزایش تورم، کاهش صادرات نفت را به عنوان متغییر های تأثیر گذار بر امنیت اقتصادی ایران، تأثیر گذاشته است. در این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری رئالیسم اقتصادی به تبیین موضوع پرداخته شده است. سپس رابطه تحریم و امنیت اقتصادی و شاخص‌های آن توضیح داده شده است. در نهایت، به سؤال اصلی و فرعی پژوهش که مهمترین عوامل تأثیرپذیری فزاینده اقتصاد ایران از روند تحریم‌های آمریکا را بیان می‌دارد با توجه به فرضیه فرعی مطرح شده ، پاسخ داده شده است. باتوجه به روش پژوهش تبیینی و تحلیلی بودن پژوهش و ماهیت موضوع در بررسی پژوهش از داده‌های کتابخانه‌ای، مقاله‌ها، کتاب¬ها، منابع اینترتی، داده‌های آماری و نمودار استفاده شده است.

آدرس کوتاه :