بستن
FA EN AR RU FR CHI

همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی

همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی


همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی - 29 بهمن 1399

اهداف برگزاری همایش:

اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ، ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ج.ا.ا ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد

 

محورهای همایش:

- ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ 

- اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ 

- آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ 

- ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ 

- ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری 

- ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ 

- اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر روﺳﺘﺎﯾﯽ

 

تارنمای همایش

 

زمان برگزاری: 29 بهمن ‌ماه 1399

 

دبیر علمی: دکتر مجید پورعشور یاسوری

دبیر اجرایی: دکتر سمیرا محمودی

آدرس کوتاه :